KIVA ADÓZÁSA 2021, KATA 2021

2021.máj.05.
Írta: Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

KIVÁS ADÓZÓK ELLENŐRZÉSE

A NAV megyei és fővárosi igazgatóságai 2021 májusától a kivás adózókat ellenőrzik. A NAV munkatársai elsősorban a foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezményeket, az elhatárolt veszteséget, illetve az új beruházások elszámolását vizsgálják.

Részletek: https://cegvezetoknek.hu/

KISVÁLLALATI ADÓ 2021, KIVA 2021

Osztalékot (osztalékelőleget) akar kivenni a cégéből, vagy még soha nem vett ki osztalékot?
Nincs meg a könyvelés szerinti házipénztár?
Több lett a tavalyi nyereség a vártnál?
Kiva választásán gondolkodik?
Lakást vásárolna?
Érzékenyen érintik a kata változások?
Kft. alapítás előtt áll és nincs meg a három millió?
Személyautó vagy céges ingatlan vásárlásán gondolkodik?
Néhány millióval, tízmillióval tudna mit kezdeni?
Családi cége van?Akkor: https://cegvezetoknek.hu

KIVA OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021, KIVA OSZTALÉK KALKULÁTOR 2021, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ MAXIMUMA 2021

A kivás cég osztalékfizetése nem változott a 2020. II. félévihez képest, ugyanis a 2021. január 1-i minimálbér megegyezik a tavalyival.

A maximális szociális hozzájárulási adó számításánál a január 1-jén érvényes minimálbér számít, így a szocho maximális összege osztalékfizetésnél megegyezik a tavalyival, azaz 598.920 Ft.

Kiva osztalék kalkulátor 2021 itt található: https://cegvezetoknek.hu

KATÁSOK FIGYELEM!

2021. január 1-je óta a kisadózó vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell kifizetőjüket kata alanyiságukról. Ezt a szerződéskötéskor írásban kell megtenniük. Ha a kata alanyiság megszűnik, illetve újrakeletkezik, annak időpontjáról ugyancsak tájékoztatniuk kell a velük szerződésben álló kifizetőt, még a változást megelőzően.

Ha a kisadózó a kifizetővel 2021. január 1. előtt kötött szerződést és a partneri viszony 2021-ben is fennáll, a kifizetőt a katás vállalkozásnak 2021. január 15-éig kell tájékoztatnia.

https://cegvezetoknek.hu/kata.html

KIVA FELTÉTELEI 2021

Az adóévre akkor választható a kisvállalati adó szerinti adózás, ha
• az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben (azaz abban az adóévben, amely a kisvállalati adóalanyiság alkalmazásának első adóévét megelőzi)1 várhatóan nem haladja meg az 50 főt;

• az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét;
• az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen (jogerősen) nem törölte;
• üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
• az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot;
• ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik;
• az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült, Tao. tv. szerinti finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő adóköteles bevételeit, az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 939 810 000 forintot.

https://cegvezetoknek.hu/kiva.html

Kis István üzleti tanácsadó

KATA 2021 - CSAK EGY JOGVISZONYÁBAN LEHET KISADÓZÓ

Ezekre kell figyelni a kisadózói jogviszony törlésekor:

- az egyéni vállalkozói, és az egyéni cégben fennálló kisadózói jogviszony törlése a kata alanyiság megszűnését eredményezi,
- kisadózó betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda esetén maradnia kell legalább egy kisadózóként bejelentett tagnak, mert különben megszűnik a vállalkozás kata alanyisága,
- a törlést követően fennmaradó kisadózói jogviszonyban a magánszemély főállású kisadózóvá válik 2021. január 1-jétől, kivéve, ha valamely törvényi ok miatt nem lehet főállású kisadózó,
- ha a kisadózó vállalkozás tagja a törlés után is személyesen közreműködik a vállalkozás tevékenységében, azt kizárólag munkaviszonyban teheti meg. Forrás: NAV

https://cegvezetoknek.hu/kata.html

Kis István üzleti tanácsadó

KISVÁLLALATI ADÓ KIJELENTKEZÉS, KIVA KIJELENTKEZÉS

A kisvállalati adó szerinti adózás azon adóév utolsó napjáig áll fenn, amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, hogy adókötelezettségeit nem a kisvállalati adó szabályai szerint teljesíti.

A bejelentést legkorábban az adóév december 1-jétől, legkésőbb az adóév december 20-áig lehet megtenni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A társasági adózásra való áttérés során a törvény előírja az ún. áttérési különbözet meghatározását, mely általánosságban azt a kisvállalati adózási időszaka alatt megtermelt értéket jelenti, mely után kisvállalati adót nem kellett fizetni, és az áttérést követően társasági adókötelezettséget sem keletkeztetne.

Az áttérési különbözet után – meghatározott szabályok szerint – adózni kell.

https://cegvezetoknek.hu/kiva.html

Kis István üzleti tanácsadó

KATA KIJELENTKEZÉS

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról a társasági adózásra történő áttérés lépései a következők:

1. A változást a ’T201T nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatóságnak. A kisadózó vállalkozásra vonatkozó rendelkezéseket a bejelentés hónapjának utolsó napján még alkalmazni kell, az adóalanyiság a következő hónap első napján szűnik meg. Az adóalanyiság megszűnését követő nappal a vállalkozásnak új üzleti (adó) éve kezdődik.

2. A kisadózói jogállás év végi megszűnése esetén a következő év február 25-éig, év közben történő megszűnéskor a megszűnést követő 30 napon belül:
a) el kell számolni a tételes adóval;

b) meg kell vizsgálni kell-e 40 százalékos adót fizetni, ha igen, akkor azt be kell vallani és meg kell fizetni, a bevallást a ’KATA nyomtatványon kell teljesíteni;

c) be kell vallani (a ’KATA nyomtatványon), és meg kell fizetni a társasági adót, ha egyes kedvezményekkel kapcsolatban nem alkalmazta a vállalkozás a kisadózó vállalkozások tételes adójának választásakor a jogutód nélküli megszűnés szabályait, de az az esemény, amely a társasági adó alatt adókötelezettséget vont volna maga után, a kisadózó vállalkozás időszakában következett be;

d) meg kellene fizetni az osztalék utáni adót kiváltó adót, ha a megszűnésig még nem kellett azt megfizetni, de ha az eva hatálya alól tért át a vállalkozás a katára, abban az esetben ezt akkor meg kellett fizetni;

e) nyilatkozni kell – ugyancsak a ’KATA nyomtatványon – arról a bevételről, amelyet az adóévben szerzett meg a vállalkozás;

f) a kisadózó vállalkozásnak a nyilatkozatában vagy bevallásában adatot kell szolgáltatnia bármely más személy – az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt kivéve – nevéről és címéről, a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegéről, ha az 1 millió forintot meghaladja, az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki, nem kell továbbá figyelembe venni azt a bevételt, amelyet egyszerűsített vállalkozói adóalanyként szerzett meg és adózott.

3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) hatálya alá történő visszatérés is bekövetkezik a társasági adózás választása esetén. Ezért a Szt. 2/A § (4) bekezdése szerint nyitó mérleget kell készítenie, amelybe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.

4. Be kell vallani a kisadózó vállalkozásnak az e jogállása megszűnését követő 60 napon belül a társaságiadó-előleget a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (13) bekezdése szerint a megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig meg kell fizetni azt.

A háromhavonta esedékes társaságiadó-előleg összege

- a kisadózó vállalkozási jogállás megszűnésének évében elért bevétel 0,25 százaléka, ha az adóév időtartama 12 hónap volt;

- a kisadózó vállalkozási jogállás megszűnésének évében elért bevétel működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 0,25 százaléka minden más esetben.

A bevallási nyomtatvány a ’43TAO.

5. A ’T201T nyomtatványon kell törölni a bejelentett kisadózókat és a ’1041-es nyomtatványon kell bejelenteni a tb alá a biztosítottnak minősülő személyeket.
Az öregségi nyugdíjas – a foglalkoztatásra vonatkozó szerződés jellegétől függetlenül – nem biztosított, így bejelenteni sem kell. Az szja-kötelezettséget nem kell bejelenteni, de az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 50. §-a szerint havonta – a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig – kell a magánszemélyek részére juttatott adó-/járulékköteles jövedelemről és a kapcsolódó (az Art.-ben részletezett adatokról) bevallást benyújtani.

https://cegvezetoknek.hu/kata.html

 

KISVÁLLALATI ADÓ BEJELENTKEZÉS, KIVA BEJELENTKEZÉS

A kisvállalati adózásra való áttérés nem igényel speciális adóalap-módosító tételeket.

A kisvállalati adó szerinti adózás a választás állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.
A bejelentést az erre a célra rendszeresített (’T201, ’T201T jelű) nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik.

Az üzleti év kezdetét megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal üzleti év zárul, mely üzleti évről az adóalanynak beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie.

SZÁMOLJA KI, HOGY A CÉGÉNEK HASZNOS-E A KISVÁLLALATI ADÓ + KIVA KALKULÁTOR 2021: https://cegvezetoknek.hu/kiva.html

Kis István üzleti tanácsadó

KIVA KALKULÁTOR 2021

Annak a cégnek, amelynek a bértömege nagyobb a nyereségénél, vagy amelyik növekedésre fordítja vissza a nyereségét, mindenképp érdemes elgondolkodni a kisvállalati adón.

Ehhez itt talál segítséget, pl. kiva 2021-es kalkulátort: https://cegvezetoknek.hu/kiva.html

Kis István üzleti tanácsadó

 

 

 

KISVÁLLALATI ADÓ ÉS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az iparűzési adó számítása úgy történik, hogy a cég nettó árbevételéből le lehet vonni néhány költséget:
- eladott áruk beszerzési értéke,
- közvetített szolgáltatások értéke,
- alvállalkozói teljesítések értéke,
- anyagköltség,
- alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége.

Az így kapott adóalap után kell megfizetni az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű iparűzési adót, melynek maximuma 2%.

A kisvállalati adó alá tartozók azonban az iparűzési adó alapját nemcsak a fenti levezetés szerint állapíthatják meg, hanem az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja.

Mindez azt jelenti, hogy az iparűzési adó akár a harmadára is csökkenhet.

https://cegvezetoknek.hu/kiva.html


Kis István üzleti tanácsadó

süti beállítások módosítása